CentOS 6 Update Repo 종료에 따른 해결 방안, 종료일 2020년 11월 30일.

* 오직 64비트에서만

# Always check ntp
ntpdate time.google.com

# clear yum cache
rm -f /var/lib/rpm/__*
rpm –rebuilddb -v -v
yum clean all
rm -rf /var/cache/yum

# make new repo with vault.centos
mkdir -p /var/cache/yum/x86_64/6/base/
mkdir -p /var/cache/yum/x86_64/6/extras/
mkdir -p /var/cache/yum/x86_64/6/updates/

echo https://vault.centos.org/6.10/os/x86_64/ > /var/cache/yum/x86_64/6/base/mirrorlist.txt
echo https://vault.centos.org/6.10/extras/x86_64/ > /var/cache/yum/x86_64/6/extras/mirrorlist.txt
echo https://vault.centos.org/6.10/updates/x86_64/ > /var/cache/yum/x86_64/6/updates/mirrorlist.txt

# makecache
yum makecache

# Test install for wget and rsyslogd v8
yum install -y wget
wget http://rpms.adiscon.com/v8-stable/rsyslog.repo
mv rsyslog.repo /etc/yum.repos.d/rsyslog.repo
yum info rsyslog –skip-broken
yum install -y rsyslog
yum install -y rsyslog-mmnormalize
rsyslogd -version

제조사가 지원을 종료한 제품에 대하여 PLURA V5에서도 지원을 종료합니다.
PLURA V5에서 지원하지 않는 운영체제 버전을 사용한다면 문제가 발생할 수 있습니다.
제조사가 지원 종료한 버전을 사용 중이라면 업그레이드에 대하여 보다 적극적인 검토가 필요합니다. 해킹과 장애 등 다양한 문제에 직면하고 심각한 문제로 발전할 수 있기 때문입니다.

외부 참고 사이트

https://wiki.centos.org/About/Product

https://vault.centos.org/6.10/